Løyvingar

Skuleboknemndi løyver kvart år tilskot til lærebøker og læremiddel for høgskular og universitet. Det er vanleg at forlag søkjer oss om tilskot. Løyvingsmøta våre er i slutten av juni og i slutten av oktober. Fristane for å søkja tilskot er 15. juni og 15. oktober.

Me oppmodar alle forlag som gjev ut nynorsk faglitteratur for høgare utdanning, om å søkja oss. Føremålet vårt er å hjelpa fram nynorsk på dette feltet. Både små og store forlag kan søkja.

Her kan du lesa meir om korleis du går fram for å søkja tilskot.

Tidlegare løyvingar (lista femner berre om bøker som er utgjevne):

2021

Gunnar Skirbekk: Religion i moderne samfunn. Dreyers Forlag 2021.

Anders Aschim og Per Halse: «Den fyrste Bibelen paa norsk». Historia om Fyrebilsbibelen. Novus Forlag 2021.

Åsmund H. Eikenes: Den gode historia. Skriveråd for engasjerande forskingsformidling. Universitetsforlaget 2021.

2020

Sveinung Nordstoga: Der litteratur blir til. Nedslag i norsk litteraturhistorie etter 1814. Solum Bokvennen 2021.

2019

Heidi Brøseth, Kristin Melum Eide og Tor A. Åfarli (red.). Språket som system. Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget 2019.

Vigdis Holmaas. Konstruktiv journalistikk – kritisk og løysingsorientert. Fagbokforlaget 2019.

2018

Rolf Karlsen (red.). Ordnett skole. Kunnskapsforlaget 2019.

Toril K. Sjo, Victor Hansen ofl. (red.). IGIN. Grammatikkoppgåver for internasjonale studentar. Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo. 2019.

Dag Skarstein og Inger Vederhus (red.). Jon Fosse i skulen. Samlaget 2020.

Leidulf Melve: Ei verd i endring. Den globale mellomalderen 500-1500. Dreyer 2020.

2017

Nils Gilje. Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon. Samlaget 2019.

Inge Nordhaug. Kva ser vi, kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Fagbokforlaget 2018.

Einar Aadland. Etikk i profesjonell praksis. Samlaget 2018.

Anne Kari Tolo Heggestad. Etikk i klinisk sjukepleie. Samlaget 2018.

Dag Hundstad (red.). Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år. Cappelen Damm Akademisk 2021.

2016

Sølve Selstø. Praktisk introduksjon til numeriske metodar. Øvingsoppgåver for MATLAB. Universitetsforlaget 2017.

Sigrun Høgetveit Berg. Reformasjonen. Samlaget 2017.

2015

Katrine Broch Hauge. Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget 2016.

Say what? nynorsk-engelsk ordbok. Kunnskapsforlaget 2015.

Rolv Nøtvik Jakobsen. Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press/ Spartacus 2015.

Helene Urdland Karlsen o.fl. Festskrift til Norsk Ordbok. Samlaget 2016.

Steinar Bøyum. Utdanning, ulikskap og velferd. Fagbokforlaget 2016.

2014

Nathalie Simonsson. Verdas viktigaste bok. Samlaget 2016.

Steinar Imsen. Land og folk i den norrøne verda. Samlaget 2015.

Atle Brandsar. Sogebok om Studentmållaget i Nidaros. 2016.

Sigbjørn Tore Tenfjord og Asgeir Olden. Juridisk ordliste. Skuleboknemndi 2017.

Frå A til Å. Festskrift til Dagfinn Worren. Novus forlag 2014.

Theodore Slette: Digitalisert utgåve av Norsk-engelsk ordbok. Skuleboknemndi 2017.

Jostein Avdem Fretland: Lyd laga. Komposisjon med digitale verktøy. www.lydlaga.no 2020.

____________________________________

Her er eit utval tidlegare løyvingar:

 • Liv Marit Aksnes: Tid for tale. Munnleg norsk i skolen.  Cappelen Akademisk 2004.
 • Roar Amdam: Planlegging som handling. Universitetsforlaget 2005.
 • Valerij P. Berkov m.fl.: Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget 2003. (Nynorskluten fekk tilskot.)
 • Tone Birkeland, Ingeborg Mjør og Gunvor Risa: Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Cappelen Akademisk 2006.
 • Øystein Ekroll: Ei anna historie. Norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag 2006.
 • Hallstein Grønstøl: Veterinærmedisinsk ordbok. Det Norske Samlaget 2004.
 • Leiv Heggstad, Finn Hødnebø og Erik Simensen. Norrøn ordbok. Det Norske Samlaget 2008.
 • Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Pax Forlag 2006.
 • Siv Oltedal: Klientsamtalar innan velferdsstaten. Fagbokforlaget 2004.
 • Olav Solberg: Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst. Cappelen Akademisk 2007.
 • Hallvard Tjelmeland: Den kalde krigen. Det Norske Samlaget 2006.