Løyvingar

Skuleboknemndi løyver kvart år tilskot til lærebøker og læremiddel for høgskular og universitet. Det er vanleg at forlag søkjer oss om tilskot. Løyvingsmøta våre er i slutten av juni og i slutten av oktober. Fristane for å søkja tilskot er 15. juni og 15. oktober.

Me oppmodar alle forlag som gjev ut nynorsk faglitteratur for høgare utdanning, om å søkja oss. Føremålet vårt er å hjelpa fram nynorsk på dette feltet. Både små og store forlag kan søkja.

Her kan du lesa meir om korleis du går fram for å søkja tilskot.

Tidlegare løyvingar

2024

 • Hege Fimreite: Rettleiing i barnehagen – tilpassing eller danning? Cappelen Damm Akademisk.

2023

 • Unni Eikeseth: Vårt kjemiske liv – miljøgiftene rundt oss. Spartacus.
 • Morten Øveraas: Kristendom og norskdom. Grundtvigianarar, folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1810-1920. Novus.
 • Jørn Øyrehagen Sunde: 1000 år med norsk rettshistorie. Dreyers forlag.
 • Arnljot Løseth: Den industrielle revolusjonen. Fagbokforlaget.
 • Knut S. Vikør: Maghreb – Nordafrika etter 1800. Det Norske Samlaget.
 • Sveinung Nordstoga: Arvid Torgeir Lie – ein tingas lydhøyre mann. Spartacus.

2022

 • Jan Eivind Myhre: Norsk historie 1814–1905 – å byggje ein stat og skape ein nasjon. 3. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Morten Søberg: Svalbard! Pengar! Spartacus.
 • Anne Kari Tolo Heggestad: Etikk i klinisk sjukepleie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.

2021

 • Oddbjørn Bukve: Forstå, forklare, forandre – om design av samfunnsvitskaplege forskingsprosjekt. Universitetsforlaget
 • Gunnar Skirbekk: Religion i moderne samfunn. Dreyers Forlag 2021.
 • Anders Aschim og Per Halse: «Den fyrste Bibelen paa norsk». Historia om Fyrebilsbibelen. Novus Forlag 2021.
 • Åsmund H. Eikenes: Den gode historia. Skriveråd for engasjerande forskingsformidling. Universitetsforlaget 2021.

2020

 • Sveinung Nordstoga: Der litteratur blir til. Nedslag i norsk litteraturhistorie etter 1814. Solum Bokvennen 2021.

2019

 • Heidi Brøseth, Kristin Melum Eide og Tor A. Åfarli (red.). Språket som system. Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget.
 • Vigdis Holmaas. Konstruktiv journalistikk – kritisk og løysingsorientert. Fagbokforlaget.

2018

 • Rolf Karlsen (red.). Ordnett skole. Kunnskapsforlaget 2019.
 • Toril K. Sjo, Victor Hansen ofl. (red.). IGIN. Grammatikkoppgåver for internasjonale studentar. Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo. 2019.
 • Dag Skarstein og Inger Vederhus (red.). Jon Fosse i skulen. Samlaget 2020.
 • Leidulf Melve: Ei verd i endring. Den globale mellomalderen 500-1500. Dreyer 2020.

2017

 • Nils Gilje. Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon. Samlaget 2019.
 • Inge Nordhaug. Kva ser vi, kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Fagbokforlaget 2018.
 • Einar Aadland. Etikk i profesjonell praksis. Samlaget 2018.
 • Anne Kari Tolo Heggestad. Etikk i klinisk sjukepleie. Samlaget 2018.
 • Dag Hundstad (red.). Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år. Cappelen Damm Akademisk 2021.

2016

 • Sølve Selstø. Praktisk introduksjon til numeriske metodar. Øvingsoppgåver for MATLAB. Universitetsforlaget 2017.
 • Sigrun Høgetveit Berg. Reformasjonen. Samlaget 2017.

2015

 • Katrine Broch Hauge. Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget 2016.
 • Say what? nynorsk-engelsk ordbok. Kunnskapsforlaget 2015.
 • Rolv Nøtvik Jakobsen. Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Scandinavian Academic Press/ Spartacus 2015.
 • Helene Urdland Karlsen o.fl. Festskrift til Norsk Ordbok. Samlaget 2016.
 • Steinar Bøyum. Utdanning, ulikskap og velferd. Fagbokforlaget 2016.

2014

 • Nathalie Simonsson. Verdas viktigaste bok. Samlaget 2016.
 • Steinar Imsen. Land og folk i den norrøne verda. Samlaget 2015.
 • Atle Brandsar. Sogebok om Studentmållaget i Nidaros. 2016.
 • Sigbjørn Tore Tenfjord og Asgeir Olden. Juridisk ordliste. Skuleboknemndi 2017.
 • Frå A til Å. Festskrift til Dagfinn Worren. Novus forlag 2014.
 • Theodore Slette: Digitalisert utgåve av Norsk-engelsk ordbok. Skuleboknemndi 2017.
 • Jostein Avdem Fretland: Lyd laga. Komposisjon med digitale verktøy. www.lydlaga.no 2020.

____________________________________

Her er eit utval løyvingar frå før 2014:

 • Liv Marit Aksnes: Tid for tale. Munnleg norsk i skolen.  Cappelen Akademisk 2004.
 • Roar Amdam: Planlegging som handling. Universitetsforlaget 2005.
 • Valerij P. Berkov m.fl.: Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget 2003. (Nynorskluten fekk tilskot.)
 • Tone Birkeland, Ingeborg Mjør og Gunvor Risa: Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Cappelen Akademisk 2006.
 • Øystein Ekroll: Ei anna historie. Norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag 2006.
 • Hallstein Grønstøl: Veterinærmedisinsk ordbok. Det Norske Samlaget 2004.
 • Leiv Heggstad, Finn Hødnebø og Erik Simensen. Norrøn ordbok. Det Norske Samlaget 2008.
 • Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Pax Forlag 2006.
 • Siv Oltedal: Klientsamtalar innan velferdsstaten. Fagbokforlaget 2004.
 • Olav Solberg: Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst. Cappelen Akademisk 2007.
 • Hallvard Tjelmeland: Den kalde krigen. Det Norske Samlaget 2006.