No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Frå våren 2020 vil Skuleboknemndi gå over til å ha to årlege løyvingsrundar. Dette tyder at det vil vera to fristar: Frist for å søkja på vårløyvinga er 15. juni, frist for å søkja på haustløyvinga er 15. oktober.

Krav til søknaden
Søknaden bør vera på 1–2 sider og gje ei skisse av kva boka skal handla om, kven målgruppa er, og kva for fag boka rettar seg mot. Det bør òg gå fram kva tid boka er tenkt utgjeven, og om boka er ei nyutgjeving eller ein revisjon. Til slutt ønskjer vi å sjå eit visst økonomisk oversyn eller budsjett.

Vilkår for tildeling

  • Namnet vårt (Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo) skal vera oppgjeve på kolofonsida i boka (t.d. «Prenta med tilskot frå Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo.»). Ved digitale prosjekt må det gå fram i søknaden korleis namnet åt nemnda skal gjerast synleg.
  • Det må vera nemnt i søknaden om heile eller berre delar av boka er på nynorsk.
  • Forfattaren må nytta namnet Noreg om landet vårt (det nynorske landsnamnet).
  • Vi ønskjer å få tilsendt 3–5 arkiveksemplar.

Etter at vi har halde løyvingsmøtet vårt, sender vi ut melding om løyvinga til forlaget. Det er fint om forlaget då seier ifrå om det tek imot løyvinga. Prosjekt som har fått løyving, må ferdigstillast innan tre år. Vi gjev ikkje stønad til prosjekt som vert utgjevne føre løyvingsmøtet med mindre anna er avtalt. Merk at stønaden først vert oversend når boka er ferdig prenta og arkiveksemplara er komne fram til oss.

Vi vonar at forlaget ditt vil nytta høvet til å senda inn ein søknad. Søknaden skal sendast på e-post til nemnda: post@skuleboknemndi.no.

Lagt inn i Meldingar | Kommentarar avslått på No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Nye ordlister

Skuleboknemndi har dei siste åra arbeidd med eit eige prosjekt om å digitalisere eldre ordlister. Sergej A. Munkvold har vore prosjektansvarleg.

Det finst få framandspråklege ordlister på nynorsk tilgjengelege i dag, så vi håpar dette prosjektet kan vere til glede for interesserte og kanskje også til hjelp i framtidig arbeid med slike ordlister.

Vi gjer dykk merksame på at ordlistene ikkje er oppdaterte til gjeldande rettskriving, men dei kan framleis nyttast som generell rettleiing.

Ei lenke til ordlistene er lagt inn i hovudmenyen.

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Juridisk ordliste

Juridisk ordliste har vore eit hjartebarn for Skuleboknemndi i mange år. No ligg ho endeleg føre i revidert og digitalisert utgåve! Me håpar lista kan vere til hjelp anten du er jusstudent, -professor, ferdigutdanna jurist eller berre har ei særskilt interesse for norsk juridisk fagterminologi.

Frå forordet kan ein lesa:

Den juridiske ordlista du held i handa no, er eit framhald av Juridisk ordliste, som kom ut i tri opplag millom 1975 og 1987. Den gongen var det Asgeir Olden som var forfattar. Denne nye ordlista er utarbeidd av cand.jur. Sigbjørn Tore Tenfjord. Jusprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo har sett gjennom utkastet til ordlista og kome med visse rettingar og merknader. Ferdig utarbeiding av lista gjorde Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo sjølv i 2016. Ordlista er ei nyttig hjelp for jus-studentar og andre til å finna betre mål og målføring når det gjeld juridiske ord og nemningar. Ho er enkelt oppbygd, gjev synonym og avløysarord og framlegg til omskriving. Etterordet om nynorsk stil er skrive av Håvard Tangen.

God lesnad!

Juridisk ordliste. Nynorske fagomgrep for jus.
Av Sigbjørn Tore Tenfjord

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Rapport: Parallellspråksbruk i praksis

Hausten 2015 blei Jorunn Simonsen Thingnes tilsett i ei prosjektstilling for å utarbeide ein rapport om behovet for eit norsk forskingsspråk i høgare utdanning og korleis ein kan sikre det. Prosjektet var eit samarbeid mellom Samlaget og Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo.

Heile rapporten er her gjort tilgjengeleg for ålmenta: Parallellspråksbruk i praksis.

Vi ser fram til vidare oppfølgjing både frå Skuleboknemndi si side og andre som kan ha interesse av denne.


Samandrag

Det er statleg vedteken politikk at norsk skal vere eit levande fagspråk, det norske fagspråket vert stadig utfordra. Det er brei semje om at noko må gjerast for å betre situasjonen, men spørsmålet er korleis ein kan gå fram. I Stortingsmelding nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. vert parallellspråklegheit presentert som løysinga, men omgrepet er ikkje konkretisert, og det har vist seg å vere vanskeleg å setje parallellspråklegheita ut i praksis.

I denne rapporten vert det drøfta kva ein kan gjere for å sikre eit norsk fag- og forskingsspråk og påd en måten følgje norsk språkpolitikk. Innleiingsvis vert språkpolitikken nærare presentert, og ein studerer korleis han fungerer i praksis. Vidare vert det drøfta om artikkelsamlingar med fagartiklar i norsk omsetjing kan vere eit tiltak som kan medverke til at ein når målet om å styrkje norsk fag- og forskingsspråk. Artiklane skal vere omsette frå engelsk til norsk, og dei skal bli samla og gjort tilgjengelege gjennom artikkelsamlingar.

Konklusjonen er at artikkelsamlingar med fagartiklar i norsk omsetjing er ein god idé. Samlingane er eit godt tiltak som saman med fleire andre, kan ha stor nytteverdi. Det er eit konkret døme på parallellspråklegheit, og det er soleis i tråd med løysingane som vert presenterte i Mål og meining. Fordelen med samlingane er mange. Norsk fagspråk vert teke i bruk og gjort tilgjengeleg for studentar og andre, og språket vert brukt til å formide norsk forsking slik at samfunnsansvaret til universiteta vert oppfylt og demokratiet styrkt.

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel